XAVI, teamkleding met identiteit
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
1.      De identiteit van de onderneming
 
Wij zijn XaviSport.nl
 
Wij zijn ook:
LogoSokken.eu
U kunt ons zo bereiken:
Bellen:                         0031-(0)475-537482
Mailen:                         info@xavisport
Schrijven:                    Groenstraat 98
                                   6074 EL Melick
Vrienden worden: https://www.facebook.com/xavisport.nl/
 
2.     Toepasselijkheid
 
2.1.        Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van xavisport.nl zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden
(hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Venlo onder nummer 65935977 en zullen door ons op verzoek worden
toegezonden.
 
2.2.        Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat
u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
2.3.        Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
2.4.        Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van xavisport.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen
ten behoeve van door xavisport.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
3.     Overeenkomst
 
3.1.   Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door xavisport.nl. Xavisport.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt xavisport.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
3.2    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede de gegevens in brochures en websites door XaviSport  bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 
3.3    Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en XaviSport voor de uitvoering van de werkzaamheden voor gepersonaliseerde producten, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door XaviSport ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 40 dagen geretourneerd dan heeft XaviSport het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000.
 
4.      Intellectuele eigendomsrechten
 
Op alle door XaviSport verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen
teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt XaviSport zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven van XaviSport en zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 
4.2.    Het in het eerste lid van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen
worden gebruikt voor het overeengekomen doel. XaviSport is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.
 
4.3.    Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000, onverminderd XaviSport zijn recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.
 
 
5.     Prijzen
 
5.1.   Alle aanbiedingen van xavisport.nl zijn vrijblijvend en xavisport.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
5.2.   Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten mits anders vermeld staat.
 
6.      Aanbetaling
 
XaviSport is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door wanprestatie van XaviSport de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, naast schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
 
 
7.   Verzendkosten
 
Voor bestellingen in de webshop zijn de verzendkosten binnen Nederland met een verzekerd packet. Wij brengen zes euro en vijfennegentig cent (€ 6,95) in rekening voor elke bestelling, mits anders aangegeven. Voor brievenbus post werken wij met gewichtsklasse van de producten. Zie onderstaand schema. Voor transport naar België, Duitsland en Luxemburg hanteren wij een tarief van negen euro en vijfennegentig cent (€ 9,95). Voor klanten uit andere landen is de eventuele bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling. U kunt hierover informatie inwinnen door een email te sturen naar info@xavisport.nl. xavisport.nl is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van goederen tijdens de verzending door de pakketdienst.
 

Gewichtsklasse Verzendkosten
1 € 4,95
2 € 5,95
3 € 6,95
4 € 7,95
5 € 8,50
Vanaf gewichtsklasse 5 worden altijd de artikelen met een verzekerd pakket verzonden. 
 
8.      Retourzendingen
 
8.1.   Alle niet gepersonaliseerde artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer geretourneert worden waarna je de aankoopsom binnen 30 dagen terugbetaalt krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de op- of aan het afgeleverde geen enkele wijziging mag zijn aangebracht. Alle meegezonden documenten en verpakkingsmateriaal  dienen in ongeschonden staat bij xavisport.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
 
8.2.   Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan info@xavisport.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Xavisport.nl zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
 
8.3.   In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt xavisport.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. xavisport.nl neemt in dit geval de retourverzendkosten voor haar rekening.
 
8.4.   Indien je iets terugstuurt, volg dan deze stappen :
Stuur een e-mail naar info@xavisport.nl zodat wij je zending verwachten.
LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het
factuurnummer dat je via de e-mail hebt ontvangen. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Adresseer het pakket waarmee de artikelen terug worden gezonden.
 
8.5.   Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.
 
 
9.      Betalingen
 
9.1.   Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen éénentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
9.2.   Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door xavisport.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien xavisport.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van xavisport.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 
9.3.   Indien u met enige betaling in gebreke bent, is xavisport.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
9.4.   Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door xavisport.nl
 
10.    Levering
 
10.1.  De door xavisport.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 
10.2.  De levering van de producten geschiedt na de ontvangst van de betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
10.3.  De feitelijke uitvoering van de levering wordt verzorgd door DHL, PostNL of
DPD. Derhalve is de ontvangstdatum van elke zending mede afhankelijk van de
prestaties van de vervoerder.
 
11.    Eigendomsvoorbehoud
 
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan xavisport.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
 
 
12.    Reclames en aansprakelijkheid
 
12.1.  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u xavisport.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
12.2.  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft xavisport.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
12.3.  XaviSport is niet aansprakelijk voor de kosten schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :
overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
 
Teksten en/of instructies van de opdrachtgevers worden verwerkt naar aangegeven
copy en/of schriftelijke opdracht. Voor eventuele schaden ontstaan door mondeling opgegeven copy en/of verstrekte opdrachten, instructies e.d. is XaviSport niet aansprakelijk.
 
12.5.  XaviSport is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van XaviSport of van hen, die door XaviSport te werk zijn gesteld.
 
 
12.6.  XaviSport  zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 
 
De opdrachtgever vrijwaart XaviSport voor alle aanspraken van derden terzake van
inbreuken op hun octrooi-, merk-, of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiend uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.
 
13. Elektronische communicatie en bewijs
 
13.1.  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en xavisport.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is xavisport.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van xavisport.nl.
 
13.2.  De administratie van xavisport.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
14.    Overmacht
 
14.1.  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft xavisport.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat xavisport.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
14.2.  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
xavisport.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
 
15.    Auteursrecht

 
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van xavisport.nl.
 
16.    Privacy

 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Uw gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 
17.    Garantie
 
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 
 
18.    Diversen
 
18.1.  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met xavisport.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door xavisport.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
18.2. xavisport.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
19.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
19.1.  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
19.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 

Over ons

XaviSport.nl is een online sportshop die in 2008 is opgericht door Marc en Jolanda Corstjens. Door de jaren heen hebben we ons toegelegd op de teamkleding. Met onze eigen ontwerp Xavi teamkleding kunnen wij ervoor zorgen dat uw club of bedrijf zich exclusief kan presenteren voor een betaalbare prijs.

Contact

XaviSport.nl
Groenstraat 98
6074 EL Melick (L)
T. 0031-(0)475-537482

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies